Op werkdagen voor 16.00 besteld, dezelfde dag verzonden*

Making life lovely

Gratis verzending vanaf €40

Op werkdagen voor 16.00 besteld, dezelfde dag verzonden*

| |

Retailer voorwaarden

Om een little lovely retailer te worden, stellen wij bepaalde voorwaarden. Bekijk goed of je aan deze voorwaarden kan voldoen voordat je je aanmeldt als retailer. Als jouw winkel hieraan kan voldoen, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

 

Bestellingen, assortiment, kwaliteit

De wederverkoper is gehouden om binnen een maand na goedkeuring van zijn account een eerste bestelling te plaatsen met een minimumbedrag van € 400,- (ex btw) om haar goedkeuring tot wederverkoper te behouden.

Na het plaatsen van de eerste order dient de wederverkoper ten minste één bestelling per kwartaal te plaatsen.

De wederverkoper dient de producten van ALLC in de (fysieke en/of web)winkel zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen en altijd met gebruikmaking van de door ALLC gehanteerde merktekens.

Het aandeel van ALLC-producten mag niet meer dan 50% van het totale assortiment van de winkel van de wederverkoper bedragen.

Wederverkoop aan afnemers van de wederverkoper geschiedt voor eigen rekening en risico van de wederverkoper. Het is niet mogelijk om producten aan ALLC te retourneren met als reden dat deze niet verkocht zijn of kunnen worden.


Elke samenwerking tussen de wederverkoper en ALLC is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; ALLC is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen, ook indien daarmee strijd zou ontstaan met het vermelde in lid 1 onder a van dit artikel.


ALLC garandeert de wederverkoper een constante kwaliteit van de geleverde producten. De wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, waaronder de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

Aanvraag tot goedkeuring als wederverkoper

Alvorens de wederpartij gerechtigd is om als wederverkoper van de producten op te treden, dient de wederpartij een aanvraag tot goedkeuring als wederverkoper in te dienen. De minimale voorwaarden als bedoeld onder a tot en met f hieronder worden gehanteerd:


a. De eventuele fysieke winkel van de wederpartij mag niet te dicht bij een andere goedgekeurde wederverkoper van ALLC zijn gevestigd. ALLC hanteert hiervoor de richtlijn dat de fysieke winkel niet in dezelfde straat, direct om de hoek van of in dezelfde wijk mag zijn gevestigd dan die van een andere winkel die producten van ALLC verkoopt, met dien verstande dat in geval van een stadscentrum daarvan kan worden afgeweken indien de twee winkels in het stadscentrum niet in elkaars zicht zijn gevestigd. Voor de beoordeling van het hiervoor vermelde gebruikt ALLC haar ‘store locator’, te raadplegen via de website van ALLC;


b. De (fysieke en/of web)winkel van de wederpartij heeft als doelgroep “baby”, “kids” en/of “lifestyle” en dient een inspirerende uitstraling te hebben, hetgeen inhoudt: netjes en georganiseerd ogend;


c. De (fysieke en/of web)winkel van de wederpartij heeft als doelgroep het midden en/of hoog segment qua prijs en kwaliteit van de aangeboden producten;
De wederpartij dient de intentie te hebben om een langdurige samenwerking met ALLC aan te gaan;


d. In geval van verkoop via een webwinkel van de wederpartij dient deze te beschikken over een actieve Instagram- en/of Facebookpagina, een klantenservice die goed bereikbaar is en een veilige betaalomgeving.

e. De webwinkel dient overzichtelijk en makkelijk navigeerbaar te zijn. Voorts geldt dat de webwinkel geen promotie- of actieshop betreft, waaronder wordt verstaan een webwinkel die producten uitsluitend tijdelijk in het assortiment heeft en/of uitsluitend tegen stuntprijzen verkoopt.


f. De wederpartij dient niet uitsluitend via social media of uitsluitend via online verkoopplatformen te verkopen.
De voorwaarden genoemd onder 1 a tot en met f worden gehanteerd teneinde de goede kwaliteit van de producten van ALLC te behouden en het goede gebruik ervan te verzekeren. De beoordeling of de wederpartij voldoet aan de voorwaarden komt uitsluitend aan ALLC toe. Een partij heeft geen (afdwingbaar) recht om door ALLC goedgekeurd te worden en ALLC is nimmer verplicht de aanvraag van een wederpartij te accepteren.

Door middel van het indienen van een aanvraag tot goedkeuring als wederverkoper accepteert de wederpartij het Privacy- en cookiestatement zoals raadpleegbaar via de website van ALLC en geeft toestemming aan ALLC tot het verwerken van de persoonsgegevens van wederpartij voor de beoordeling van de aanvraag en, na acceptatie, voor toevoeging aan de B2B e-maillijst, welke zal worden aangewend voor informatieve en commerciële doeleinden ten behoeve van ALLC.

Indien de wederpartij, na succesvolle toetsing door ALLC, naar oordeel van ALLC, geschikt is als wederverkoper goedgekeurd te worden en ALLC zulks aan de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, kan de wederpartij optreden als wederverkoper na ontvangst van de daartoe door ALLC aan de wederverkoper verstrekte inloggegevens voor toegang tot het bestelgedeelte op de website van ALLC. Echter, indien de toetsingsprocedure is aangevangen naar aanleiding van het aanmaken door de wederpartij van een inlogaccount via de website van ALLC, dan kan de wederpartij deze inloggegevens na goedkeuring in gebruik nemen en zal zij geen nadere inloggegevens verkrijgen.

Indien de wederverkoper niet (langer) aan de voorwaarden van dit artikel voldoet, dan is ALLC gerechtigd om het account van de wederverkoper te blokkeren en haar goedkeuring in te trekken. De wederpartij zal in voorkomend geval niet langer gerechtigd zijn om als wederverkoper van ALLC op te treden totdat ALLC deze blokkering heeft opgeheven en opnieuw goedkeuring aan de wederverkoper verleent.

Gebruik van merken van ALLC

De handelsnaam, het logo en andere geregistreerde merken van ALLC of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende andere tekens mogen door wederverkoper niet als merk-, model- of domeinnaamregistratie worden gedeponeerd of geregistreerd.


ALLC verleent de wederverkoper gedurende de periode van goedkeuring als wederverkoper door ALLC het recht om gebruik te maken van de merkna(a)m(en) van ALLC en de productfoto’s en sfeerbeelden zoals die door ALLC aan de wederverkoper beschikbaar worden gesteld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 alsook alle eventuele aanwijzingen van ALLC met betrekking tot het gebruik daarvan. Hieronder wordt in elk geval begrepen dat de productfoto’s en sfeerbeelden uitsluitend voor de webshop, sociale media en andere reguliere uitingen van de wederverkoper kunnen worden gebruikt. Voor uitzonderlijk of bijzonder gebruik van de merkna(a)m(en) en de productfoto’s en sfeerbeelden van ALLC anders dan bedoeld in voorgaande zinnen of enige aanpassing of verandering aan productfoto’s en sfeerbeelden, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ALLC vereist. Dit kan worden aangevraagd per e-mail (media@alittlelovelycompany.nl).


Bij het ter verkoop aanbieden van de producten in de (fysieke en/of web)winkel dient de wederverkoper te allen tijde de door ALLC gehanteerde merknamen en logo’s zichtbaar te tonen in combinatie met het aangeboden product. In het geval van een webwinkel dienen de merknamen en/of de logo’s genoemd te worden in de aanduiding van het product, in de titel van de productpagina en in de productspecificaties, zodanig dat het voor de consument voldoende duidelijk is dat het een origineel merkproduct van ALLC betreft.


Het is de wederverkoper niet toegestaan enige merknaam of logo van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

Adviesverkoopprijzen

De wederverkoper is gerechtigd om zijn eigen prijsbeleid te voeren, met dien verstande dat ALLC adviesverkoopprijzen aan de wederverkoper mededeelt. ALLC wil geen merk zijn wiens producten voortdurend ergens in de sale of in kortingsacties te vinden zijn, maar juist een merk dat klasse uitstraalt. Indien alle wederverkopers van ALLC de adviesprijzen hanteren, wordt gezonde onderlinge concurrentie behouden en vindt onderling geen benadeling plaatst. Door de adviesprijzen van ALLC te hanteren, wordt getoond dat de producten van een kwaliteitsmerk zijn, hetgeen tevens het imago van de (web)winkel van de wederverkoper bevordert.


De adviesverkoopprijzen van ALLC gelden niet ten aanzien van producten die ALLC zelf in de uitverkoop aanbiedt, en wel voor de duur van een dergelijke uitverkoop. Dit kan voorkomen wanneer producten uitlopend zijn en aldus niet meer zullen terugkeren in het assortiment.


Tevens gelden de adviesverkoopprijzen niet in geval van producten waarvan blijkt dat de wederverkoper deze gedurende langere tijd, ondanks zijn redelijke inspanningen, niet kan verkopen en welke de wederverkoper niet opnieuw bij ALLC zal bestellen. Geadviseerd wordt om in een dergelijk geval duidelijk te communiceren dat het om een uitlopend product gaat, bijvoorbeeld door in het aanbod “op=op” te vermelden in de (web)shop. In geval van een voornoemde prijsverlaging door de wederverkoper zal de wederverkoper ALLC hierover informeren, per e-mail aan service@alittlelovelycompany.nl, zodat ALLC beschikt over een actueel overzicht van dergelijke prijsverlagingen.


Verhuizing, openen nieuwe verkooplocatie, deelname aan beurs, pop-up shops, concept stores

Wederverkoper dient voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLC te verkrijgen indien:
wederverkoper de locatie van haar fysieke winkel wenst te verhuizen dan wel zelf een nieuwe verkooplocatie wenst openen;
wederverkoper - in het kader van de wederverkoop van de producten – wenst deel te nemen aan een beurs, pop-up shop of concept store. Indien ALLC zelf aan een beurs deelneemt, dan is het deelnemen daaraan door de wederverkoper met de producten van ALLC nimmer mogelijk of toegestaan.

 

    NIEUWSBRIEF

    Voor sneak previews, aankomende releases en al het laatste nieuws

    10% welkomstkorting!

    10% welkomstkorting!

    Schrijf je in voor de little lovely nieuwsbrief en ontvang 10% korting op jouw eerste aankoop.