Op werkdagen voor 16.00 besteld, dezelfde dag verzonden*

Making life lovely

Gratis verzending vanaf €40

Op werkdagen voor 16.00 besteld, dezelfde dag verzonden*

| |

Algemene voorwaarden

(B2B) AUGUSTUS 2019 – Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 september 2019

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit:

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene Voorwaarden ALLC B.V. (B2B)”.
 2. ALLC: ALLC B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd aan Stavangerweg 10, 9723 JC te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75524791, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL860312513B01.
 3. Wederpartij: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie ALLC een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Wederverkoper: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die ten aanzien van de bij ALLC te bestellen producten als wederverkoper optreedt en als zodanig door ALLC is erkend.
 5. Partijen: ALLC en de wederpartij gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen ALLC en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ALLC zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 7. Website/web shop: alittlelovelycompany.com, alittlelovelycompany.de, alittlelovelycompany.nl alsmede wholesale.alittlelovelycompany.com, wholesale.alittlelovelycompany.de en wholesale.alittlelovelycompany.nl.
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door ALLC aan de wederpartij te leveren zaken.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ALLC dat, en iedere overeenkomst die voorziet in de levering van producten aan beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartijen, althans niet zijnde consumenten.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die ALLC sluit middels een agent, lasthebber of gevolmachtigde van ALLC. De agent zal een exemplaar van de algemene voorwaarden in de Nederlandse of Engelse taal voorafgaand aan de overeenkomst beschikbaar stellen aan de wederverkoper.
 3. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
 4. De toepasselijkheid van de inkoop-, betalingsvoorwaarden dan wel andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voorts geldt dat indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk in de webshop is vermeld en door ALLC in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij per e-mail is bevestigd, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, hetgeen geldt dat door ALLC aan de wederpartij per e-mail is bevestigd.
 6. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling(en). Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 7. Indien ALLC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden alsnog te verlangen.
 8. ALLC behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden duidelijk aan de wederpartij gecommuniceerd en/of zullen op de website van ALLC worden gepubliceerd.

ARTIKEL 3. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

Aanvraag tot goedkeuring als wederverkoper

 1. Alvorens de wederpartij gerechtigd is om als wederverkoper van de producten op te treden, dient de wederpartij een aanvraag tot goedkeuring als wederverkoper in te dienen. De minimale voorwaarden als bedoeld onder a tot en met fhieronder worden gehanteerd:
  1. De eventuele fysieke winkel van de wederpartij mag niet te dicht bij een andere goedgekeurde wederverkoper van ALLC zijn gevestigd. ALLC hanteert hiervoor de richtlijn dat de fysieke winkel niet in dezelfde straat, direct om de hoek van of in dezelfde wijk mag zijn gevestigd dan die van een andere winkel die producten van ALLC verkoopt, met dien verstande dat in geval van een stadscentrum daarvan kan worden afgeweken indien de twee winkels in het stadscentrum niet in elkaars zicht zijn gevestigd. Voor de beoordeling van het hiervoor vermelde gebruikt ALLC haar ‘store locator’, te raadplegen via de website van ALLC;
  2. De (fysieke en/of web)winkel van de wederpartij heeft als doelgroep “baby”, “kids” en/of “lifestyle” en dient een inspirerende uitstraling te hebben, hetgeen inhoudt: netjes en georganiseerd ogend;
  3. De (fysieke en/of web)winkel van de wederpartij heeft als doelgroep het midden en/of hoog segment qua prijs en kwaliteit van de aangeboden producten;
  4. De wederpartij dient de intentie te hebben om een langdurige samenwerking met ALLC aan te gaan;
  5. In geval van verkoop via een webwinkel van de wederpartij dient deze te beschikken over een actieve Instagram- en/of Facebookpagina, een klantenservice die goed bereikbaar is en een veilige betaalomgeving. De webwinkel dient overzichtelijk en makkelijk navigeerbaar te zijn. Voorts geldt dat de webwinkel geen promotie- of actieshop betreft, waaronder wordt verstaan een webwinkel die producten uitsluitend tijdelijk in het assortiment heeft en/of uitsluitend tegen stuntprijzen verkoopt.
  6. De wederpartij dient niet uitsluitend via social media of uitsluitend via online verkoopplatformen te verkopen.
 2. De voorwaarden genoemd onder 1 a tot en met f worden gehanteerd teneinde de goede kwaliteit van de producten van ALLC te behouden en het goede gebruik ervan te verzekeren. De beoordeling of de wederpartij voldoet aan de voorwaarden komt uitsluitend aan ALLC toe. Een partij heeft geen (afdwingbaar) recht om door ALLC goedgekeurd te worden en ALLC is nimmer verplicht de aanvraag van een wederpartij te accepteren.
 3. Door middel van het indienen van een aanvraag tot goedkeuring als wederverkoper accepteert de wederpartij het Privacy- en cookiestatement zoals raadpleegbaar via de website van ALLC en geeft toestemming aan ALLC tot het verwerken van de persoonsgegevens van wederpartij voor de beoordeling van de aanvraag en, na acceptatie, voor toevoeging aan de B2B e-maillijst, welke zal worden aangewend voor informatieve en commerciële doeleinden ten behoeve van ALLC.
 4. Indien de wederpartij, na succesvolle toetsing door ALLC, naar oordeel van ALLC, geschikt is als wederverkoper goedgekeurd te worden en ALLC zulks aan de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, kan de wederpartij optreden als wederverkoper na ontvangst van de daartoe door ALLC aan de wederverkoper verstrekte inloggegevens voor toegang tot het bestelgedeelte op de website van ALLC. Echter, indien de toetsingsprocedure is aangevangen naar aanleiding van het aanmaken door de wederpartij van een inlogaccount via de website van ALLC, dan kan de wederpartij deze inloggegevens na goedkeuring in gebruik nemen en zal zij geen nadere inloggegevens verkrijgen.
 5. Indien de wederverkoper niet (langer) aan de voorwaarden van dit artikel voldoet, dan is ALLC gerechtigd om het account van de wederverkoper te blokkeren en haar goedkeuring in te trekken. De wederpartij zal in voorkomend geval niet langer gerechtigd zijn om als wederverkoper van ALLC op te treden totdat ALLC deze blokkering heeft opgeheven en opnieuw goedkeuring aan de wederverkoper verleent.

Bestellingen, assortiment, kwaliteit

 1. De wederverkoper is gehouden om binnen een maand na goedkeuring van zijn account een eerste bestelling te plaatsen met een minimumbedrag van € 400,- (ex btw) om haar goedkeuring tot wederverkoper te behouden.
 2. Na het plaatsen van de eerste order dient de wederverkoper ten minste één bestelling per kwartaal te plaatsen.
 3. De wederverkoper dient de producten van ALLC in de (fysieke en/of web)winkel zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen en altijd met gebruikmaking van de door ALLC gehanteerde merktekens.
 4. Het aandeel van ALLC-producten mag niet meer dan 50% van het totale assortiment van de winkel van de wederverkoper bedragen.
 5. Wederverkoop aan afnemers van de wederverkoper geschiedt voor eigen rekening en risico van de wederverkoper. Het is niet mogelijk om producten aan ALLC te retourneren met als reden dat deze niet verkocht zijn of kunnen worden.
 6. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en ALLC is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; ALLC is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen, ook indien daarmee strijd zou ontstaan met het vermelde in lid 1 onder a van dit artikel.
 7. ALLC garandeert de wederverkoper een constante kwaliteit van de geleverde producten. De wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, waaronder de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

Gebruik van merken van ALLC

 1. De handelsnaam, het logo en andere geregistreerde merken van ALLC of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende andere tekens mogen door wederverkoper niet als merk-, model- of domeinnaamregistratie worden gedeponeerd of geregistreerd.
 2. ALLC verleent de wederverkoper gedurende de periode van goedkeuring als wederverkoper door ALLC het recht om gebruik te maken van de merkna(a)m(en) van ALLC en de productfoto’s en sfeerbeelden zoals die door ALLC aan de wederverkoper beschikbaar worden gesteld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 alsook alle eventuele aanwijzingen van ALLC met betrekking tot het gebruik daarvan. Hieronder wordt in elk geval begrepen dat de productfoto’s en sfeerbeelden uitsluitend voor de webshop, sociale media en andere reguliere uitingen van de wederverkoper kunnen worden gebruikt. Voor uitzonderlijk of bijzonder gebruik van de merkna(a)m(en) en de productfoto’s en sfeerbeelden van ALLC anders dan bedoeld in voorgaande zinnen of enige aanpassing of verandering aan productfoto’s en sfeerbeelden, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ALLC vereist. Dit kan worden aangevraagd per e-mail (media@alittlelovelycompany.nl).
 3. Bij het ter verkoop aanbieden van de producten in de (fysieke en/of web)winkel dient de wederverkoper te allen tijde de door ALLC gehanteerde merknamen en logo’s zichtbaar te tonen in combinatie met het aangeboden product. In het geval van een webwinkel dienen de merknamen en/of de logo’s genoemd te worden in de aanduiding van het product, in de titel van de productpagina en in de productspecificaties, zodanig dat het voor de consument voldoende duidelijk is dat het een origineel merkproduct van ALLC betreft.
 4. Het is de wederverkoper niet toegestaan enige merknaam of logo van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

Adviesverkoopprijzen

 1. De wederverkoper is gerechtigd om zijn eigen prijsbeleid te voeren, met dien verstande dat ALLC adviesverkoopprijzen aan de wederverkoper mededeelt. ALLC wil geen merk zijn wiens producten voortdurend ergens in de sale of in kortingsacties te vinden zijn, maar juist een merk dat klasse uitstraalt. Indien alle wederverkopers van ALLC de adviesprijzen hanteren, wordt gezonde onderlinge concurrentie behouden en vindt onderling geen benadeling plaatst. Door de adviesprijzen van ALLC te hanteren, wordt getoond dat de producten van een kwaliteitsmerk zijn, hetgeen tevens het imago van de (web)winkel van de wederverkoper bevordert.
 2. De adviesverkoopprijzen van ALLC gelden niet ten aanzien van producten die ALLC zelf in de uitverkoop aanbiedt, en wel voor de duur van een dergelijke uitverkoop. Dit kan voorkomen wanneer producten uitlopend zijn en aldus niet meer zullen terugkeren in het assortiment.
 3. Tevens gelden de adviesverkoopprijzen niet in geval van producten waarvan blijkt dat de wederverkoper deze gedurende langere tijd, ondanks zijn redelijke inspanningen, niet kan verkopen en welke de wederverkoper niet opnieuw bij ALLC zal bestellen. Geadviseerd wordt om in een dergelijk geval duidelijk te communiceren dat het om een uitlopend product gaat, bijvoorbeeld door in het aanbod “op=op” te vermelden in de (web)shop. In geval van een voornoemde prijsverlaging door de wederverkoper zal de wederverkoper ALLC hierover informeren, per e-mail aan service@alittlelovelycompany.nl, zodat ALLC beschikt over een actueel overzicht van dergelijke prijsverlagingen.

Verhuizing, openen nieuwe verkooplocatie, deelname aan beurs, pop-up shops, concept stores

 1. Wederverkoper dient voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLC te verkrijgen indien:
 2. wederverkoper de locatie van haar fysieke winkel wenst te verhuizen dan wel zelf een nieuwe verkooplocatie wenst openen;
 3. wederverkoper - in het kader van de wederverkoop van de producten – wenst deel te nemen aan een beurs, pop-up shop of concept store. Indien ALLC zelf aan een beurs deelneemt, dan is het deelnemen daaraan door de wederverkoper met de producten van ALLC nimmer mogelijk of toegestaan.

ARTIKEL 4. | WEBSHOPACCOUNT, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van ALLC (waaronder begrepen in de webshop) is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. In geval van eventuele niet-voorradigheid van gewenste producten na plaatsing van een bestelling stelt ALLC de wederverkoper zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. Indien de onverhoopt niet-voorradige, bestelde producten reeds zijn betaald, dan zal ALLC creditering toepassen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. De wederverkoper kan naast het bestellen van producten onder zijn account in de webshop van ALLC, alsook op een eventueel andere uitdrukkelijk met de wederverkoper overeengekomen wijze, orders plaatsen per e-mail.
 3. Indien de wederpartij inloggegevens van ALLC heeft ontvangen voor het bestellen van producten in de webshop, staat de wederpartij ervoor in dat zij deze gegevens strikt geheimhoudt. Alle handelingen die onder het account van de wederpartij op de website worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend.
 4. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van ALLC dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 5. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van ALLC dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. De door ALLC uitdrukkelijk bij een aanbod vermelde minimale bestelhoeveelheid is bindend.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ALLC nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van het aanbod van de andere partij, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de laatstbedoelde partij anders aangeeft. In geval de overeenkomst langs elektronische weg wordt aangegaan, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat ALLC de bestelling van de wederpartij per e-mail heeft bevestigd.
 9. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij een bestelling via de webshop, dient de wederpartij onder meer een correcte opgave te doen van de bedrijfsnaam van de wederpartij.
 2. Levering in pallets is mogelijk in overleg. De gemiddelde hoogte van een volgeladen pallet is 2.20 meter. Pakketten hebben een maximumgewicht van 25 kilogram.
 3. Speciale belabeling/bestickering op omverpakkingen is mogelijk in overleg. ALLC is gerechtigd daarvoor administratie- en/of handelingskosten in rekening te brengen.
 4. ALLC is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. ALLC bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking en verzending van de producten.
 6. Tenzij uit de aard of strekking van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij, op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 7. Indien ALLC als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de producten op het moment van de beoogde aflevering in ontvangst zouden zijn genomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Deze kosten kunnen, niet limitatief bedoeld, betreffen: naar redelijkheid door ALLC vast te stellen kosten van opslag van de producten en eventuele extra kosten in verband met meerdere afleverpogingen.
 8. Indien een bestelling niet door of namens de wederpartij in ontvangst wordt genomen en wordt terugontvangen door ALLC, is ALLC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval uitsluitend de verkoopprijs van de producten terug hoeft te worden betaald, aldus exclusief de reeds gemaakte afleveringskosten.

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Bestellingen worden doorgaans binnen twee tot vijf werkdagen na bevestiging verzendklaar gemaakt. Tijdens de lancering van een nieuwe collectie kan deze termijn oplopen, in verband met het grote aantal orders dat ALLC op een dergelijk moment moet verwerken.
 2. Verzending van bestellingen geschiedt (behoudens uitzonderingen) middels verzendbedrijf PostNL (in Nederland en België) en UPS (daarbuiten). Dit betekent doorgaans een wereldwijde maximale levertijd van zes werkdagen na het aanbieden van de order door ALLC aan de vervoerder. De wederpartij ontvangt een verzendbevestiging met track & trace-informatie.
 3. ALLC spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Alle vermelde en overeengekomen leveringstermijnen zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. ALLC spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van ALLC treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij ALLC schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen ALLC haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of haar overige verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen en/of de betreffende overeenkomst te ontbinden.
 5. De leveringstermijnen waartoe ALLC zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat ALLC alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 7. | GARANTIE, ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De door ALLC te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en die nodig zijn voor normaal gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de (wettelijke) voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden. ALLC levert de producten uitsluitend met commerciële garantie voor zover zulks uitdrukkelijk door ALLC is vermeld, zoals op haar website of op de verpakkingen van de producten.
 2. De wederpartij dient, onverminderd haar eventuele aanspraken op eventuele commerciële garantie, op het moment van leveren van de producten zo spoedig mogelijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en de zending vrij is van transportschade. Indien de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoorden dan wel de zending beschadigd is, dient de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk, althans binnen acht dagen na de levering, per e-mail mededeling te doen aan ALLC (service@alittlelovelycompany.nl), waarbij foto’s worden toegevoegd waaruit de tekortkoming c.q. schade blijkt, alsook de trackingcode wordt vermeld zoals op de doos weergegeven en/of het bestelnummer van het verzenddocument. De verpakkingen waaruit eventuele schade blijkt, dienen door de wederpartij bewaard te worden ten behoeve van eventuele controle.
 3. Aanspraken op eventuele commerciële garantie, dienen binnen de vermelde garantietermijn door de wederpartij schriftelijk bij ALLC te worden ingediend, binnen zeven dagen na bekendheid met de omstandigheid waaruit de aanspraak voortvloeit of binnen zeven dagen nadat de wederpartij met de omstandigheid waaruit de aanspraak voortvloeit bekend had moeten zijn.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt of niet tijdig aanspraken op commerciële garantie indient, vloeit er ter zake voor ALLC geen enkele verplichting voort en heeft de wederpartij haar rechten verwerkt.
 5. Klachten van de wederpartij schorten haar betalingsverplichtingen nimmer op.
 6. Retourzendingen dienen te worden aangemeld per e-mail. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande instemming van ALLC en uitsluitend op grond van commerciële garantie of een tekortkoming van ALLC. Retourzendingen geschieden voor rekening van de wederpartij, tenzij ALLC terzake anders besluit. Indien onmiskenbaar sprake is van een tekortkoming als bedoeld in de tweede zin, maakt de wederpartij aanspraak op terugbetaling van de retourkosten, mits de wederpartij daarbij voor de minst kostbare wijze van verzending heeft gekozen.
 7. Geen grond voor klachten, voor een geldig beroep op commerciële garantie of op wanprestatie van ALLC zijn: gebreken van de producten ten gevolge van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan ALLC toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en/of gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege ALLC.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. ALLC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen vertraging in de levering van producten aan ALLC door haar toeleveranciers.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien ALLC bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. ALLC is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, waarbij een te late betaling van facturen van ALLC een rechtvaardigingsgrond is, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ALLC ter kennis gekomen omstandigheden grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, eigen faillissement of (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is ALLC gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende betalingsverplichtingen heeft gesteld en ALLC deze zekerheid wenst te accepteren.
 3. Voorts is ALLC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij heeft nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ALLC op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot de ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van ALLC behoort te komen, de wederpartij aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die ALLC ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien ALLC de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Alle door ALLC vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 2. De kosten voor verzending van de bestelling komen voor rekening van de wederpartij, met uitzondering van de volgende gevallen waarbij aan de wederpartij geen verzendkosten worden berekend (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen):
  1. verzending binnen Nederland en naar België met een bestelbedrag vanaf € 550,- (excl. btw)
 3. ALLC is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ALLC aangewezen wijze. Eventuele bankkosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. De betaling dient volledig vóór verzending van de bestelling te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ALLC is in dat geval niet eerder gehouden om de producten te leveren dan nadat de vooruitbetaling door ALLC is ontvangen.
 6. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door ALLC voorgeschreven wijze.
 7. ALLC is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail ter beschikking te stellen.
 8. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, eigen faillissement of (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is het ALLC toegestaan alle over en weer openstaande vorderingen te verrekenen.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 8% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en/of executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt gefixeerd:

- 15% over het openstaande bedrag tot en met € 2.500,- (met een minimum van € 40,-)

- 10% over het openstaande bedrag van € 2.500,01 tot en met € 5.000,-

- 5% over het openstaande bedrag vanaf € 5.000,01 tot en met € 190.000,-

- 1% over het openstaande bedrag vanaf € 190.001,- tot en met € 200.000,-

- 0,5% over openstaande bedragen boven € 200.000,-.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ALLC, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is ALLC na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken aan de producten.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de gegevens met betrekking tot het afleveradres. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ALLC kan worden toegerekend.
 3. Indien de wederpartij onjuiste gegevens met betrekking tot het afleveradres heeft verstrekt en deze omstandigheid redelijkerwijs niet meer kan worden hersteld, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten voor rekening van de wederpartij.
 4. ALLC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. Mocht de wederpartij terecht klagen over enige schade of gebreken aan de producten of een beroep doen op de commerciële garantie, dan is de enige verplichting van ALLC een vervangend product of producten te leveren. De wederpartij dient ALLC daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van ALLC ter zake vervalt.
 6. De aansprakelijkheid van ALLC is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ALLC betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ALLC, indien de factuurwaarde niet in verhouding staat tot de schade waarvoor ALLC aansprakelijk is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door ALLC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, aangevuld met het eventuele eigen risico van ALLC dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens ALLC bedraagt één jaar nadat de wederpartij met haar vordering bekend is geworden of bekend had moeten zijn.
 8. De wederpartij vrijwaart ALLC van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan ALLC toerekenbaar is.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van ALLC totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens ALLC is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ALLC te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ALLC hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Indien de wederpartij, in het kader van haar normale bedrijfsvoering, de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, verkoopt en/of levert aan derden, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan ALLC of door ALLC aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient ALLC op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag, met een maximum van € 75.000,-, dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat ALLC de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van ALLC staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. ALLC behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de door haar gevoerde merknamen, logo’s, op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen, aan de wederverkoper beschikbaar gesteld beeldmateriaal en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren, te (doen) registreren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft ALLC het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te eisen, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen, alsmede het recht om de overige uit het intellectuele eigendomsrecht voortvloeiende rechten uit te oefenen.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ALLC is bevoegd om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

  NIEUWSBRIEF

  Voor sneak previews, aankomende releases en al het laatste nieuws

  10% welkomstkorting!

  10% welkomstkorting!

  Schrijf je in voor de little lovely nieuwsbrief en ontvang 10% korting op jouw eerste aankoop.